Søk
  • Torbjørn Mohn-Haugen

I gang med evaluering av TSB-prosjektet i NAVBydel Gamle Oslo er en stor aktør med mange innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Sosialtjenesten erfarte at NAV-brukere som avsluttet behandlingsforløp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ikke hadde bolig, var i et arbeidsforhold eller hadde annen meningsfull aktivitet. Dette er faktorer som kan påvirke utfallet for rusbehandlingen (Dyb og Holm 2015). I den forbindelse ønsket NAV Gamle Oslo å skape et bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten til brukernes beste. Det ble derfor startet et prosjekt, det to prosjektmedarbeidere gir tett individuell oppfølging til NAV-brukere som er i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Prosjektet har fått navn TSB-prosjektet, og har som overordnet mål å sikre brukerne en sømløs overgang fra kommunale tjenester til spesialisthelsetjenesten. Videre skal overgangen fra spesialisthelsetjenesten til kommunale tjenester sikres ved utskrivelse. Det er også et mål at prosjektet skal bidra til at NAV blir mer tilgjengelige for både brukere og samarbeidspartnere gjennom de to prosjektmedarbeiderne. I tillegg skal utviklingen av et godt samarbeid med de største samarbeidspartnere være i fokus. Metodene som brukes for å nå målene er tett individuell oppfølging, høy brukermedvirkning og en recoverybasert tilnærming (bedringsprosesser).

Med dette som bakgrunn har sosialtjenesten i NAV hatt et ønske om å utforske og beskrive brukernes opplevelser av den oppfølgingen de mottar fra de ansatte i TSB-prosjektet. Undersøkelsen retter seg mot brukere som venter på, eller har vært, i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og hvor det er en relasjon og et samarbeid mellom bruker og prosjektmedarbeider i TSB-prosjektet. Resultatet fra denne undersøkelsen vil kunne danne et grunnlag for utviklingen av mer kunnskapsbasert praksis i bydelens tjenester.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom NAV Gamle Oslo sosialtjenesten, Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i bydel Gamle Oslo (UPR) og KORUS Oslo (Kompetansesenter rus).

For å gjennomføre evalueringen benytter vi måleverktøyet INSPIRE.

Prosjektleder Torbjørn Mohn-Haugen forteller at det kan være utfordrende å få tak i brukerne, men sier også at det blir spennende. For å hjelpe til med prosjektet har UPR også hyret inn Fredrik Nilsson fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO).

12 visninger

© Bydel Gamle Oslo

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon